Veřejná zakázka malého rozsahu - Rozšíření kanalizace Smržov včetně přípojekDatum konání:
21.1.2020
Datum ukončení:
3.2.2020

Předmětem veřejné zakázky je výstavba oddílné splaškové kanalizace a kanalizačních přípojek. Nově navržená kanalizace ve Smržově je splašková, oddílná a gravitační. Veškeré splaškové vody budou svedeny na novou centrální mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod, která bude umístěna v nejnižším místě obce mimo zástavbu. Nová kanalizace bude napojena do stávající splaškové kanalizace DN300 v šachtě Š4AG.

Lhůta pro podání nabídky:

03. 02. 2020 do 17:30 hod

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 01 - Krycí list nabídky

Příloha č. 02 - Čestné prohlášení kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 03 - Výkaz výměr

Příloha č. 04 - Projektová dokumentace

Příloha č. 05 – Smlouva o dílo

 


smrzov_footer.png